BİTLİS BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

BİTLİS BAROSU

ADLİ YARDIM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

 
AMAÇ...:

Madde 1: Bu yönergenin amacı 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 176-181 maddeleri ile 30.03.2004 tarih ve 25418  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin Bitlis Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.


KAPSAM..:
Madde 2:Bu yönerge Bitlis Barosu “Adli Yardım Bürosu'nun” kuruluşunu işleyişini organların görev ve yetkileri ile büronun gelir ve giderlerini kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM


ADLİ YARDIM BÜROSU :

Madde 3:Adli yardım hizmetleri baro yönetim kurulunun sorumluluğunda ve Bitlis, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki sınırları içersinde “Adli Yardım Bürosu”, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde “Adli Yardım Temsilcisi” tarafından yürütülür.
Adli Yardım Bürosu; sorumlu yönetim kurulu üyesi ve büro personelinden oluşur.

 

BÜRO PERSONELİ:

Madde 4:Adli yardım bürosunda yeterli sayıda personel çalışır. Büro personeli adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları bakımından Bitlis Barosu Personel rejimlerine tabidir.

 
Büro Personeli:


a-Bu yönergede açıklanan esaslara göre adli yardım başvurularını alır gerekli belgeleri toplayarak sorumlu yönetim kurulu üyesine sunar.


b- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin çağrısı üzerine toplantılarına katılır.

 
c-Adli yardım istemi hakkında sorumlu yönetim kurulu üyesince verilecek kararlara ilişkin gerekli yazışmaları yapar.

 
d-Adli yardım görev listesini hazırlar, bu listelerin duyurulması için gereğini yapar.

 
e-Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli ve özenli tutulmasını sağlar.

 
f-Her adli yardım başvurusu için ayrı bir dosya açıp tüm bilgi ve belgeleri muhafaza eder.

 
g-İstatistik çalışmasına yönelik veri ve bilgileri toplar.

 
h-Adli yardım bürosu çalışmaları hakkında Sorumlu Yönetim kurulu üyesine üç ayda bir rapor sunar.


i-Ücret ödemesi yapılacak görev evrakını sunar, karar verilen ücret ödeme evrakını hazırlar.

 
j-Baro yönetim kurulu ile adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesince verilecek diğer görev ve işleri yerine getirir.

 

SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Madde 5 :Adli yardım sorumlu yönetim kurulu üyesi baro yönetim kurulu kararı ile seçilir.
Sorumlu yönetim kurulu üyesi baro genel kurul seçimlerini izleyen bir ay içinde atanır.

 

Bürodaki görevleri nedeniyle sorumlu yönetim kurulu üyesine herhangi bir ücret ödenmez.


Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:

 
a-Adli Yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar;


b-Görevli avukatlara ödenecek ücret konusunda karar verir;

 
c-Adli Yardım Bürosu çalışanlarını yönlendirir ve denetler;

 
d-Adli Yardım Bürosunun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür;


e-Adli Yardım koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretilmesi ve uygulama çalışmalarını yürütür;


f-Adli Yardım Bürosu çalışanlarına ilişkin raporu üç ayda Baro Yönetim Kurulu sunulmak üzere hazırlar;


g-Adli Yardım Bürosu bütçesini hazırlayarak Baro Yönetim Kuruluna sunar;

 
h-Görevli avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kuruluna öneri götürür;


i- Adli yardım hizmetleri için kullanılacak matbu formları hazırlar;


j-Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden Yönetim Kuruluna öneri götürür.

 
l-Adli Yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda çalışmalar yapar.

 

ADLİ YARDIM TEMSİLCİSİ

Madde 6 :Adli yardım, Tatvan ilçesinde adli yardım temsilcisi tarafından yürütülür. Adli yardım temsilcisi; Baro genel kurul seçimini izleyen bir ay içersinde Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen ilçelerde belirlenir.

 
Adli Yardım Büro Temsilcileri ;


a-Adli yardım çalışmalarını, Adli Yardım Bürosuna bağlı olarak bu yönerge kapsamında yerine getirir;


b-Beşten fazla avukatın bulunduğu ilçelerde, adli yardımda görev almak isteyen avukatların listesini yapar;


c-Adli yardım başvurularını bu Yönergenin 8. maddesinde öngörülen yöntemle alır, başvuru dilekçesini ve eklerini, görüşünü içeren raporla birlikte sorumlu yönetim kurulu üyesine karar verilmek üzere gönderir;


d-Kabulüne karar verilen adli yardım işleri için listeye göre avukat görevlendirilir,


e-Yıllık iş raporlarını hazırlar ve Adli Yardım Bürosuna iletir; yürütme kurulunca gerekli görülmesi halinde istenen bilgi ve belgeleri Adli Yardım Bürosuna iletir.

 
f-Adli Yardım hizmetlerinin yürütülmesini takip eder, görevle ilgili denetim yapar, uygulamadaki aksaklıklar bakımından önerilerini sorumlu yönetim kurulu üyesine ulaştırır;


g-Baro Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar.

 

GÖREVLİ AVUKAT LİSTESİ

 

Madde 7:Adli Yardım hizmeti Bitlis Barosu yetki ve görev alanı içerisinde istek esasına göre hazırlanan listeye kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür. Bu amaçla Adli Yardım listesi oluşturulur. Avukatların görevlendirilmesinde anılan listedeki kayıt sırası esas alınır. Listeye kayıt sırası, adli yardım bürosuna başvuruda bulanan avukatların baro sicil no’su esas alınarak oluşturulur ve baroya kayıt sırasına göre görevlendirme yapılır.


Avukat sayısı beşten fazla olan ilçelerde, adli yardım hizmeti, istek esasına göre ve yukarıdaki fıkrada öngörülen yöntemle hazırlanacak listede kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür; ancak ikiden fazla istekli avukatın çıkmaması durumunda adli yardım hizmet, yine sicil numarası esasına göre ilçedeki tüm avukatlar tarafından yerine getirir.

Avukat sayısı beş ve daha fazla olan ilçelerde adli yardım hizmeti de, sicil numarası esasına göre tüm avukatlarca dönüşümlü olarak yerine getirilir.


Stajyer avukatların adli yardım bürosundaki görev ve çalışmaları, Baro Sekretaryası ile koordineli olarak yürütülür.

 
Listeye kayıtlı avukatlar;


a-Oluşturulacak listeye göre görevlendirilirler.


b-Görevlendirildiği işi 1136 sayılı Avukatlık Yasasına, ilgili yönetmeliklere, meslek kurallarına uygun olarak yerine getirir;


c-Adli Yardım Yönetmeliği ve bu yönergede adı geçen raporları yöntemine uygun olarak düzenleyip eki belgelerle birlikte yardım bürosuna verir;


d- Sorumlu yönetim kurulu üyesinin görevlendirmeyle ilgili isteyeceği bilgi ve belgeleri verir.

e-Adli Yardım isteklisinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge, bilgi ve avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması hallerini adli yardım bürosuna yazılı olarak bildirir.


f-Adli Yardım isteklisinin, başvuru sırasındaki beyanlarına aykırılık olduğunun anlaşılması halinde durumu adli yardım bürosuna bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ADLİ YARDIM HİZMETİ

 
ADLİ YARDIM BAŞVURUSU :

Madde 8 :Adli yardım başvurusu, adli yardım bürosuna, ilçelerde adli yardım temsilcisine dilekçe ile yapılır.

 
Adli yardım isteklisinin “kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağına “ ilişkin mahalle ihtiyar heyeti tarafından düzenlenmiş 'fakirlik belgesi' ile adli yardım başvurusuna konu isteminde 'haklı' olduğuna ilişkin belge örnekleri başvuru dilekçesine eklenir.

 
Başvuru sırasında, “adli yardım isteminin kabulü durumunda; işin sonunda maddi bir yarar elde edilmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın % 5'ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile birlikte geri vereceğine ilişkin yasal “taahhütname” ile ayrıca düzenlenecek 'başvuru formu' istekliye imzalatılır.


Evrakı tamamlanan başvurular esas defterine sıra numarası, tarih ve saat olarak işlenir, başvuru sahibine sıra numarası verilir. Evrakı tamamlanmayan başvurular bir ay bekletilir, bu süre sonunda tamamlanmayan evrak hakkında işlem yapılmaz. Sosyal hizmet kaynaklı, gecikmenin hak kaybına yol açacağı anlaşılan hallerde veya hukuki ve fiili imkânsızlık nedeniyle evrak tamamlamanın mümkün olmadığı hallerde, başvuru sırasında aranan evrakın tamamlanması beklenmeksizin sorumlu yönetim kurulu üyesinin kararıyla adli yardım hizmeti verilebilir.

 

ADLİ YARDIM İSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 9 :Esas defterine kaydolan adli yardım istemleri, sorumlu yönetim kurulu üyesinin evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda; adli yardım isteklisinin kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağı ve adli yardım başvurusuna konu isteminde haklı olduğu sonucuna varması halinde, listeden bir ya da yeteri kadar avukatın görevlendirilmesine karar verir. Sorumlu yönetim kurulu üyesi istem konusunda karar vermeden önce gerekli gördüğü takdirde resen araştırma yapabilir. Adli yardım isteminin kabulü halinde listeye göre sıradaki avukat görevlendirilir ve durum başvuru sahibi ile görevlendirilen avukata bildirilir. Başvuru sahibine gönderilecek yazıda istemine ilişkin belgeler ile birlikte bir ay içerisinde görevli avukata başvurması ve işin takibi için görevlendirilen avukata vekaletname vermesi aksi takdirde adli yardım isteminden vazgeçilmiş sayılacağı bildirilir.


İstemin reddi durumunda başvuru sahibine gerekçeli karar bildirilir, bu bildirimde karara Baro Başkanı nezdinde itiraz olunabileceği bilgisi de verilir.

 

GÖREVLENDİRME ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM

Madde 10 :Görevlendirilen avukat görevlendirme yazısı, iş ve ilgiliye ait belge ve vekaletnamenin; mahkemece adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukat işi yapmaktan yasal zorunluluk nedeni ile çekilir ise çekilme isteminin kabulü ile listede önceki sırasına yerleştirilir. Yasal zorunluluk halleri dışında bir nedenle görevi kabul etmeyen avukat hakkında bu yönergenin 18. maddesi gereğince işlem yapılır.
Ali yardım ile görevlendirilen avukat iş sahibi ile irtibat kurar. Görevlendirme yazısının başvuru sahibine tebliğini izleyen bir ay içerisinde, başvuru sahibinin görevlendirilen avukata başvuru yapmaması ya da adli yardım için gereken evrakı tamamlamaması, vekaletname düzenlememesi durumlarında, iş sahibi adli yardım isteminden vazgeçilmiş sayılır. Bu durumda avukata ücret ödenmez ve avukata listedeki görev şerhi silinerek eski sırasında yeniden görevlendirme yapılır.
Vekaletname, noter gideri ile iş sahibinin adli yardım kapsamına alınması isteminin ilgili mahkemesince kabul edilmemesi durumunda dava harç ve masraflarının iş sahibi tarafından karşılanması asıldır; bu giderlerin iş sahibi tarafından karşılanmaması durumunda harç ve masrafların adli yardım fonundan karşılanması Baro Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır; yönetim kurulunun bu yönde vereceği red kararına karşı Baro Başkanı nezdinde itiraz edilebilir. Masraf isteminin reddinin iş sahibine bildirilmesinden itibaren on gün içinde masrafların iş sahibi tarafından temin edilmemesi durumunda başvurudan vazgeçmiş sayılır.

Görevlendirilen avukat Avukatlık yasasına göre temyiz ve gerektiğinde karar düzeltme istemleri dahil olmak üzere işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür, bu yükümlülüğüne ilamların icrası dahil değildir. Görevlendirilen avukat işin her aşamasında adli yardım bürosunun kendisinden isteyeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür; sır saklama konusundaki meslek kuralları saklıdır.

 

ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ

 

Madde 11 :Adli yardım istemi kapsamındaki işin sonuçlandırılması halinde adli yardım hizmeti sona erer.Bunun dışında aşağıda yazılı hallerde sorumlu yönetim kurulu üyesi kararı ile adli yardım hizmeti sona erer.

 

a-Başvuru sahibinin isteminin haksız ya da beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,

 

b-Başvuru sahibinin haksız davranışı nedeni ile görevli avukatın haklı istifasına yol açması,

 

c-Başvuru sahibinin adli yardım isteminden vazgeçmesi,

 

d-Başvuru sahibinin adli yardım konusu davasından feragat etmesi ya da aleyhindeki davayı kabul etmesi.

 

İLAMLARIN İCRASI

 

Madde 12 :İşin sonucunda alınan ilamın özelliğine göre; ilamın icra takibine konu edilmesi gerektiği hallerde, icra takibi işlemi ayrı bir hukuki yardım kabul edilir ve ayrı bir görevlendirme gerektirir.

 

Sadece yargılama giderleri ve ücreti vekâleti içeren ilamların tahsili amacıyla açılacak takipler için avukata yeni bir ücret ödenmez. İş sahibinin ya da görevli avukatın yazılı başvurusu üzerine sorumlu yönetim kurulu üyesi adli yardım sonucu alınan ilamın icrası konusunda yeni adli yardım kararı alır. Bu durumda aynı avukata görev verilir; ancak olayın özelliği veya görevli avukatın aksi yönde istemi bulunması halinde sorumlu yönetim kurulu üyesi ilamın icrası için listeden bir başka avukatı görevlendirebilir. İlamda gösterilen vekâlet ücreti TBB Adli Yardım Yönetmeliğinin 8/f bendinde gösterilen kesinti dışında davada görevli avukata aittir.

 

AYNI İŞLE BAĞLANTILI İŞLER

 

Made 13 :Adli yardımla görevlendirilen avukat, üstlendiği görevle bağlantılı olarak başvuru harcı gerektiren başka dava açma veya icra takibi başlatma gereği ortaya çıkması halinde durumu bir raporla sorumlu yönetim kurulu üyesine ulaştırır. Sorumlu yönetim kurulu üyesi önerilen işi adli yardım kapsamında değerlendirdiği takdirde gereğine göre aynı avukatı görevlendirebileceği gibi listeden başka bir avukatı da görevlendirebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜCRET
ÖDENECEK ÜCRET

 

Madde 14: Adli yardımda görevlendirilen avukata görevlendirmeye konu iş için TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifsinde gösterilen maktu ücret, (katma değer vergisi hariç brüt ücret) peşin olarak ödenir. Ödenen maktu ücret, dava sonunda hükmedilen değer üzerinden Asgari Ücret Tarifesine göre alınacak nispi ücretten mahsup edilir.

 
Aynı iş için birden fazla avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı tahakkuk ettirilir. Görevlendirilen avukatın duruşmaya katılması, dava ya da davaya cevap dilekçesinin mahkemeye sunulduğuna ilişkin duruşma zaptının bir örneğini adli yardım bürosuna sunmasını müteakip, avukatlık ücreti ödenek durumu da nazara alınarak bekletilmeksizin ilgilisine ödenir. Başvuru sahibinin isteminin haksız olması, beyan ve bilgilerinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, adli yardım hizmetinden vazgeçmesi ve görevli avukatın istifasına sebebiyet vermesi halinde avukata ödenen ücret geri alınmaz.


Adli yardım konusu iş sonucunda alınan ilamda öngörülen avukatlık ücreti görevli avukata aittir, ancak Adli Yardım Yönetmeliğinin 8/f hükmü saklıdır. Ayrı başvuru harcı gerektirmeyen işler, ayrı ücret ödenmeksizin aynı avukat tarafından yürütülür. Sorumlu yönetim kurulu üyesinin ücret konusunda vereceği kararlara karşı on gün içersinde Baro Başkanı nezdinde itiraz edilebilir; Baro Başkanının vereceği karar kesindir.

 
YASAK HALLER

 
Madde 15 :Görevli avukat, adli yardım isteminde bulunan başvuru sahibi ile ayrı bir vekalet ücreti anlaşması yapamaz. Ne isim altında olursa olsun zorunlu yargılama giderleri dışında adli yardım isteklisinden bir bedel alamaz. Adli yardım isteklisinden alınacak masraf avansları ve sarflara ilişkin belge düzenlenir ve bir örneği ilgilisine imzası ile teslim edilir.

 
ÜCRETİN İLGİLİDEN TAHSİLİ

 
Madde 16 :Adli yardım konusu işin sonunda istem sahibinin maddi bir yarar elde etmesi durumunda; adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin % 5'i Adli Yardım Bürosuna ödenir. Avukattan da ilamda gösterilen vekâlet ücretinin % 10'u alınır. İlamın icrasında görevli avukat, tahsilât durumunda bu kesintileri öncelikle yapmak ve Büro'ya teslim etmekle yükümlüdür.


Adli yardım isteğinin 'haksız' ya da adli yardım isteklisinin evrakının gerçeğe aykırı olduğunun daha sonra anlaşılması durumunda, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ile büro bütçesinden verilen masraf avansları yasal faiziyle adli yardım isteklisinden tahsil edilir.


Adli yardım isteklisinin bu ödemeleri yapmaktan kaçınması halinde, sorumlu yönetim kurulu üyesinin kararı ile ilgili aleyhinde yasal takibe geçilir. Bu iş için 'adli yardım görev listesi esas alınarak görevlendirilecek avukata, Asgari Ücret Tarifesi'nin ikinci kısım ikinci bölümde belirlenen ücret ödenir. Bu gibi görevlendirmeler, adli yardım bürosundaki liste sırasının kaybına neden olmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

RAPOR VE DENETİM

 
Madde 17 :Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

 
Dava ya da davaya cevap dilekçesinin ilgili mahkemeye sunulması veya görevlendirmeyi izleyen ilk duruşmaya girilmesini müteakip, avukat görevlendirme ile ilgili gelişmeleri bir rapor halinde adli yardım bürosuna / temsilcisine sunar. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilcisine iletir. Görevlendirme tarihini izleyen her yılsonunda ilgili rapor, adli yardım bürosuna sunulur.


Sorumlu yönetim kurulu üyesi, adli yardım görevlendirmeleri ile ilgili gerek duyduğu inceleme ve denetimleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemesi, görevini haklı sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde; sorumlu yönetim kurulu üyesinin önerisi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu disiplin yönünden gereğini takdir ve ödenen ücretin iki katıyla geri istenmesi konusunda karar verebilir.

 
GÖREVLİ AVUKATLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILMA


Madde 18 :Aşağıda yazılı hallerde, sorumlu yönetim kurulu üyesinin önerisi ile görevli avukatın görev listesinden silinmesine Baro Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

 
a-Yasal çekilme zorunluluğu bulunmaksızın adli yardım görevinin kabul edilmemesi ya da alınan görevin tamamlanmaması;


b-Adli yardım isteklisi ile ayrı bir vekalet ücreti anlaşması yapıldığının ya da zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında avans alındığının anlaşılması;


c-Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında öngörülen raporların düzenlenip büroya teslim edilmemesi;


d-Verilen yazılı önele rağmen istenilen belge ve bilgilerin büroya teslim edilmemesi;


e-Adli yardım isteminin haksız ya da adli yardım isteklisinin verdiği belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılmasına rağmen durumun adli yardım bürosuna bildirilmemesi;


f-Adli yardım görev sırasında Avukatlık yasası ve Avukatlık Meslek Kurallarına aykırılık nedeniyle disiplin cezası verilmesi;


Yukarıdaki hallerin ortaya çıkması durumunda sorumlu yönetim kurulu üyesi, önce ilgili avukattan yazılı açıklama ister. Yapılacak inceleme sonucunda oluşacak görüş ve avukatın yazılı açıklaması Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Fiilin disiplin hukuku yönünden değerlendirilmesi Yönetim Kurulunun takdirindedir.


Görevli Avukatlar listesinden silinmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararları kesindir.
Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görev nedeniyle avukata ödenmiş bulunan ücret, yasal faizi ile geri alınır. Adli yardım görevinin kabul edilmemesi sebebiyle listeden silme halinde, Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücret ilgili avukattan tahsil edilir.

 
Listeden silinen avukatın yeniden listeye yazılması, sorumlu yönetim kurulu üyesinin görüşü alınarak yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

 


ALTINCI BÖLÜM

 

YÜRÜRLÜK
Madde 19 :Bu yönerge, Bitlis Barosu Yönetim Kurulunun 07.12.2007 tarihli toplantısında , 2007/30 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, Baro panolarında ilanı suretiyle yürürlüğe girer,


İLGİLİ MEVZUAT

 
Madde 20 :TBB Adli Yardım Yönetmeliği’nin Bitlis Barosunda uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, anılan Yönetmelik ve Avukatlık Yasası hükümleri uygulanır.