AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
Tarih: 9.12.2022| Okunma Sayısı: 355

BİTLİS BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Kapsam

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bitlis Barosu Avukat Hakları Merkezinin, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge Bitlis Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95/4 maddesi olmak üzere, TBB Meslek Kuralları ile diğer hukuki metinler esas alınarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Yapılanması ve Görevleri

Merkezin Yapılanması

 

Madde 4 - Merkez; Koordinatör Üye, Merkez Yürütme Kurulu ve üyelerden oluşur.

Koordinatör Üye

Bitlis Barosu Yönetim Kurulu tarafından kendi aralarından bir üyenin belirlenmesiyle seçilir ve yönetim kurulunun görev süresi boyunca merkezdeki görevi devam eder.

Baro Yönetim Kurulu ile Merkez arasında bağlantıyı sağlamak, merkezin talep, öneri ve görüşlerini yönetim kuruluna bildirmek ve yine Yönetim Kurulunun merkezin görev alanına giren konularda aldığı kararları merkeze bildirmek, koordinatörün görevleri arasındadır.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Yazmandan oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Merkez Başkanı: Komisyon toplantılarına başkanlık etmek, gelen işleri Merkez'in bilgisine sunmak, Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, Merkez'in olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Komisyona iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Baro Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Merkez'e aktarmakla görevlidir.

Başkan Yardımcısı: Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, Merkez’in tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Merkez üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

Genel Sekreter: Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemek, belirlenen toplantı tarih ve saatini komisyon üyelerine duyurmak, gündemi ve gündeme ilişkin evrakları hazırlamakla görevlidir.

Yazman: Merkez dosyalarını düzenlemek, Merkez toplantı tutanağı oluşturmak, yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defteri tutmak ve ilgililere imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve Merkez Başkanı’nın istemi halinde devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet  ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

Merkezin Görevleri

Madde 5 - Avukat Hakları Merkezinin görevleri şunlardır;

  1. Avukatlık onuru ve meslek düzeninin korunmasına, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  2. Avukatın avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,
  3. Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale ve benzeri durumlara ilişkin sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, rapor düzenlemek ve yayınlamak,
  4. Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik durumlarının geliştirilmesine yarayacak inceleme ve çalışmalar yapmak,
  5. Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,
  6. Avukat haklan ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
  7. Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun avukat hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,
  8. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Usul ve Esasları

Üyelerin Görevlendirilmesi

Madde 6 - Merkezin ivedi olarak müdahalede bulunması gereken başvuru ve şikayetlere ilişkin olarak, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak olan nöbet listesi doğrultusunda merkez üyeleri görevlendirilir. Görevlendirilen Merkez üyesi tarafından, olaydan sonraki ilk toplantıda Yürütme Kuruluna sunulmak üzere bir rapor hazırlanır. Rapora mevcut olması halinde olaya ilişkin tutulan tutanağın bir örneği eklenir.

Baro Yönetim Kurulu veya başkaca Kurul ve komisyonlar tarafından Merkeze yazılı olarak sevk edilen işler ile bir soruşturma veya kovuşturmanın tarafı olan meslektaşların başvurularına ilişkin olarak, Merkez Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından, doğrudan Merkez üyeleri arasından görevlendirme yapılır. Nöbet listesi yoluyla görevlendirmenin yapılamadığı istisnai durumlar için de, aynı usulle Merkez üyeleri görevlendirilebilir.

Merkeze ulaşan her bir başvuru numaralandırılarak başvuru tarihi, başvuran ile görevlendirilen Merkez üyelerinin bilgilerini de içeren bir kayıt oluşturulur. Başvuruya ilişkin hazırlanan tutanak ile görevli Merkez üyeleri tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporlar da bu kayıt kapsamında saklanır.

Görevlendirilen merkez üyelerinin görevi, istemde bulunan avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder.

 

Merkez Toplantıları

 

Madde 7 - Merkez Yürütme Kurulu ve Üyeler, aksi kararlaştırılmadıkça ayda 1 kez  toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Gerek görülmesi halinde, Merkez üyelerinin çağrısı üzerine de toplantı yapılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla telefon, faks, internet,  elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde 8 – Merkezin faaliyetleri çerçevesine yapılan giderler, belgelendirmek koşuluyla Baro bütçesinden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali

Madde 8 -  Bu yönergede hüküm bulunmaması durumunda Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve Yönergeyle ilgili tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Yönerge hükümleri Bitlis Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – Bu Yönerge hükümlerini Bitlis Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

 

13.07.2024
AV. GÜLHAN BAYRAM SEKMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.