HARÇLAR
Tarih: 1.01.2022| Okunma Sayısı: 8042

 

     

 
 
 
 
TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 94) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 94) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. Harç miktarlarının hesaplanması MADDE 3- (1) Bakanlığımızca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. (2) Öte yandan, 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin “II. Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (3), (8) ve (10) numaralı fıkralarında, 27 nci maddesi ile de aynı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:” başlıklı bölümünde 1/1/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapılmıştır. (3) 7491 sayılı Kanunla 492 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle belirlenen tutarlar ile bunların dışında kalan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:93) ile tespit ve ilan edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilen tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. (4) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. Yürürlük MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. Harç miktarlarının hesaplanması MADDE 3- (1) Bakanlığımızca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. (2) Öte yandan, 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin “II. Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (3), (8) ve (10) numaralı fıkralarında, 27 nci maddesi ile de aynı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:” başlıklı bölümünde 1/1/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapılmıştır. (3) 7491 sayılı Kanunla 492 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle belirlenen tutarlar ile bunların dışında kalan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:93) ile tespit ve ilan edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilen tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. (4) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. Yürürlük MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.amına ta
tbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de
tahsil 5
-
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliy
e Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız
 
   
 
 

13.07.2024
AV. GÜLHAN BAYRAM SEKMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.