HARÇLAR
Tarih: 1.01.2022| Okunma Sayısı: 7501

 

     

 
 
 
 
30 Aralık 2022 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 32059
(2. Mükerrer)
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 91)
Amaç ve kapsam
MADDE 1
-
(1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan
maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme
oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmes
idir.
Dayanak
MADDE 2
-
(1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Harç miktarlarının hesaplanması
MADDE 3
-
(1) Bakanlığımızca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122
,93 (yüz yirmi iki virgül doksan
üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2
022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispî
harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu
tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gö
sterilmiştir.
(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi
birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler
toplamına ta
tbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de
tahsil edilmeyecektir.
Yürürlük
MADDE 4
-
(1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5
-
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliy
e Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız
 
   
 
 

23.09.2023
AV. GÜLHAN BAYRAM SEKMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.