CMK YÖNETMELİĞİ
Tarih: 10.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 22363

CMK UYGULAMASI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

 

Amaç: 

Madde 1: Bu yönergenin amacı 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 150. maddesi ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu gereğince BİTLİS Barosu tarafından müdafi/vekil görevlendirme esasları, denetlenmesi, görev ve çalışmalarına ilişkin düzenleme ve yaptırımları düzenlemektir.

 

Kapsam: 

Madde 2: Bu yönerge;

 1. CMK Komisyonu'nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini, görev ve yetkilerini,
 2. CMK Uygulama Servisi'nin müdafii/vekil görevlendirmesi yaparken bağlı olacağı esaslar, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,
 3. CMK uygulamasında görev alacak avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitimleri, ücret ve masraf ödemelerinin yöntem ve esaslarını kapsar.

  

Genel Esaslar: 

Madde 3: Müdafii/Vekil atama yetkisi Baroya aittir. Baro bu yetkisini BİTLİS barosu sınırları içersinde kullanır.

 

Madde 4: CMK Gereğince yapılacak müdafii/vekil  görevlendirmeleri ile ilgili olarak "GÖNÜLLÜ AVUKATLIK SİSTEMİ" benimsenmiştir. Buna göre; CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen BİTLİS Barosu'na kayıtlı avukatlar yazılı olarak başvuruda bulunurlar.                        

                        

Baro Yönetim Kurulu: 

Madde 5: Bu yönergenin uygulanmasında, ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı BİTLİS Barosu Yönetim Kurulu'dur.

 

CMK Komisyonu: 

Madde 6: CMK uygulamasının daha sağlıklı, verimli, koordineli olarak yerine getirilebilmesi, müdafii atamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması, uygulama birliğinin sağlanması ilgili yasa ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla BİTLİS Barosu bünyesinde "CMK KOMİSYONU" kurulur.

                       

            CMK KOMİSYONU, CMK uygulamalarından sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından istekliler arasından seçilecek üyelerden oluşur.

           

            CMK Komisyonu üyeleri, baro genel kurul seçimlerini izleyen bir ay içinde Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

           

            Başkanın yanı sıra bir başkan yardımcısı ile bir yazman üye CMK Komisyonu üyeleri arasından ilk toplantıda yapılacak seçimle belirlenir.

                    

Görevleri: 

Madde 7: CMK Komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek ve yönetim kuruluna sunmak,
 2. CMK Uygulama Servisi'nin müdafi görevlendirmelerinde eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,
 3. CMK Uygulama Servisi tarafından iletilen ve müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve  karar vermek üzere önerileri ile birlikte yönetim kuruluna sunmak,
 4. CMK Uygulama Servisinden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evraklardan yönetmeliğe uygun olmayanları ilgilisine iade etmek,
 5. Müdafilerin görevlendirmelerinden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,
 6. Müdafi atamaları ile ücret ödemeleri hakkında CMK Uygulama Servisi tarafından her ayın sonunda hazırlanan raporları incelemek, söz konusu raporları esas almak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ile saptanan hukuka aykırılıkları Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,
 7. Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanını tespit ile yönetmek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak,

 

CMK Uygulama Servisi: 

Madde 8: Baro bünyesinde müdafilik hizmetine ilişkin işlemlerin yürütülmesi için CMK Uygulama Servisi adında ayrı bir hizmet birimi kurulur.

            CMK Uygulama Servisi, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat hizmet verir.

           CMK Uygulama Servisi, yeteri kadar personelden oluşur.

 

Görevleri: 

Madde 9:

 1. Baromuzca CMK kapsamında müdafii atamaları OCAS tarafından yapılmakta olup, sistem tarafından yapılan müdafii atamalarını denetleme, sistem ve kullanıcılar tarafından yapılan hatalı atamaları Madde 10 kapsamında düzeltmek,her Cuma günü sistemde avukat aktif pasif durumunun denetlenmesi.
 2. CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak OCAS sistemine kayıt yapmak,
 3. Müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi, ve istifa gibi her türlü dilekçeyi kaydederek CMK Komisyonu'na iletmek,
 4. Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları kabul ederek yasa, yönetmelik, meslek kuralları ve iç yönergeye uygun olmayan evrakları CMK Komisyonu'na iletmek,
 5. CMK Komisyonu tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Komisyonu'na yardımcı olmak,
 6. Müdafii/Vekil görevlendirmeleri sırasında yaşanan sorunlara ilişkin müdafii/vekil görevlendirme defterine gerekli kayıtları işlemek ve CMK Komisyonuna sunmak,
 7. CMK yönetmeliği gereği müdafii ücretlerinin ödenmesine esas hesap tablolarını yazmak ve ilgili C. Başsavcılıklarına teslim etmek,

                       

GÖREVLENDİRME ESASLARI:

Madde 10: Müdafii/Vekil görevlendirmeleri Baro adına, Otomatik CMK Atama Sistemi(OCAS) tarafından yapılır. Yetki makamlara OCAS’ın kullanımına ilişkin eğitim verilmiş olup, müdafii talepleri kendilerine verilen yetki çerçevesinde OCAS yardımıyla yapılır. Avukatın müdafii/Vekil görevi alabilmesi için görevlendirme alacağı bölgede bulunan büro adresi, aynı bölgede vergi kaydını gösterir vergi levhası, sistem tarafından görevlendirme için aranacak GSM numarası ile birlikte baroya yazılı başvuruda bulunması zorunludur.

 1. Avukatlık mesleğine yeni başlayarak OCAS sistemine kayıt olan avukata 300 puan soruşturma bölümünden, 300 puanda kovuşturma bölümünde öncelik sağlanacaktır.
 2. OCAS’a girilen talepler sistemin 3 dakika içerisinde sistemde ilk sırada yer alan avukatlar aranarak yerine getirilir. 3 dakika içerisinde sistemde ilk sırada yer alan görevli avukata 1’er dakika arayla yapılan her 3 aramada ulaşılamaz ise sistem ilk avukata ceza puanı vererek sıralamada bir sonraki sırada bulunan avukatı aramaya başlar. Görevlendirme yapılıncaya kadar arama işlemi sırayla devam eder.
 3. Sistemde görevli olan avukatlar OCAS’ta, baro CMK servisi tarafından kendilerine verilen OCAS kullanıcı şifreleri ile sisteme girip, nöbet listesi belirleme, askıya alma, aktif olma, nöbet günü belirleme, ücret taleplerine ilişkin görevlendirmeleri baroya gönderme bölümünü kullanma yetkilerine sahiptirler.
 4. Sistemde görevli avukatlar OCAS nöbet listesinde aktif olan avukatların yalnızca nöbet sıralamasını görebileceklerdir.
 5. OCAS tarafından yapılan görevlendirmeler sistem tarafından tarih, saat, kendisine avukat tayin edilen kişinin ismi ve görevlendirilen avukatın ismi, atama numarası, talep eden kurum adı, dosya numarası SMS yolu ile görevlendirilen avukata bildirilecek olup aynı bilgiler sistem tarafından ‘ OCAS sorgulama ödeme raporları ‘ kısmında kaydedilir.
 6. OCAS’tan kaynaklanan sistem hataları sonucu kullanıcı kurumlar tarafından sisteme girilememesi halinde Baro CMK Uygulama Servisi tarafından yine servise ait 0506 822 00 13 nolu GSM hattı ve 0434 226 37 22 nolu sabit hat kullanılarak, sisteme en son kayıt olan avukatlar sırayla aranmak suretiyle görevlendirme yapılır. Yapılan görevlendirmeler sistem hatası giderildikten sonra manuel olarak OCAS’a girilerek, görevlendirme yazıları ilgili kuruma iletilir.
 7. Yetkili kurumlar tarafından girilen yanlış talepler ve menfaat çatışması oluşması durumlarında yetkili kurumun bildirimi üzerine Baro CMK Uygulama Servisi tarafından atamalar iptal edilerek, yanlış görevlendirme yapılan avukatların almış olduğu puanlar düzeltilerek yeni atamalar CMK Uygulama Servisi Tarafından yapılır.
 8. Yetkili kurumlar tarafından girilen yanlış talepler ve menfaat çatışması oluşması durumları dışında kabul edilen hiçbir görevlendirmenin iptali yapılamaz, ilgili atamaya ilişkin alınan puan düzeltilmesi yapılmaz. Soruşturma aşamasına ilişkin görevlendirmeler avukat tarafından kabul edilmesine rağmen geçerli bir mazeret olmaksızın makul bir süre içerisinde görevlendirme gereğini yerine getirmeyen avukata iş bu yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.
 9. CMK kapsamında görev alan avukatlarımız yalnızca görev yaptıkları yerin adli sorumluluk alanı çerçevesinde görev alır. Bu fıkra gereğince CMK kapsamında görev alan avukatlara, yalnızca çalıştıkları/adres bildirdikleri ilçe/merkez ilçede bulunan mahkemelerden görevlendirme yapılır.Soruşturma görevlendirmelerinde de aynı esas uygulanır.
 10. Avukat talebinin yapıldığı yerde sürekli çalışan avukat yoksa veya menfaat çatışması bulunuyor ise en yakın yerdeki CMK kapsamında görev yapan avukatlar OCAS nöbet listesine göre sırayla aranarak görevlendirme Baro CMK Uygulama Servisi tarafından sistem aracılığıyla yapılır,

 

Evrakların Kontrol ve Denetimi:

Madde 12: Yapılan görevlendirmelere ilişkin evraklar ilgili avukat tarafından CMK Servisine teslim edilir. CMK Yönetmeliğine göre baro tarafından yapılacak hesaba esas evraklar ile birlikte avukata iletilen baro görevlendirme yazısının da bir sureti teslim edilecektir. Yapılacak kontrollerde, OCAS ve CMK Uygulama Servisi haricinde görev alındığının anlaşılması halinde CMK Uygulama Servisi tarafından evrak işleme alınmayarak tutanak düzenlenir ve gereği için Baro Yönetim Kuruluna sunulmak üzere CMK Uygulama Komisyonuna iletir. CMK Uygulama Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda Baro Yönetim Kurulunca ilgili avukata bu yönergenin 14. Maddesi uyarınca cezai yaptırım uygulanacaktır.

 

Genel Eğitim Çalışması: 

Madde 13: Yönetim Kurulu'nun kararı ile ihtiyaç duyulması halinde tüm müdafilere yönelik olarak katılımı zorunlu eğitim programı ve genel toplantılar düzenlenebilir. Programlara katılmayan avukatlar hakkında 14. Maddesi uyarınca cezai yaptırım uygulanır.

 

YAPTIRIMLAR: 

Madde 14:

Uyarı: Müdafilik veya CMK Uygulamasındaki görevi nedeniyle, yönetim kurulu CMK Uygulama Komisyonunun kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıdaki hallerde uyarı yaptırımı uygulanır. İstekli avukatın uyarı kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.  CMK Nöbet Listelerinde yer alan avukatlardan;

 1. Telefon ve adres değişikliklerini ilk nöbet gününe kadar bildirmeyenler,
 2. Geçerli bir görevlendirme olmaksızın veya nöbet günü dışında müdafilik yapanlar,
 3. Disiplin soruşturması gerektirmese de görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit olunanlar Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar.
 4. Ücret hesap tablolarının düzenlenmesi için baroya verilmesi zorunlu olan evrakları doğrudan savcılıklara verenler,

 

Geçici Olarak Listeden Çıkarılma:  

Geçici olarak listeden çıkarma; istekli avukatın, müdafilik veya CMK hizmetindeki görevi nedeniyle, CMK Uygulama Komisyonun teklifi ile Baro Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak sistemden en az üç en çok altı ay süre ile çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde listeden geçici çıkarma cezası uygulanır. İstekli avukatın listeden geçici çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir. Gönüllü müdafi listesinde yer alanlardan;

 1. Hakkında daha önce uyarı yaptırımı uygulanmasına rağmen tekrar uyarı yaptırımı gerektiren bir fiil işleyenler,
 2. 12 yaşından küçüğe herhangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıranlar,
 3. Haklarında müdafilik hizmetine ilişkin fiil ve işlemleri nedeniyle ceza veya disiplin kovuşturması açılanlar,

Listeden geçici olarak çıkarılırlar.

Kesin olarak listeden çıkarılma:

Listeden kesin olarak çıkarma; istekli avukatın, müdafilik veya CMK uygulamasındaki görevi nedeniyle, CMK Komisyonunun teklifi ve Baro Yönetim Kurulu kararı ile sistemden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır. İstekli avukatın listeden kesin çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir. İstekli avukat listesinde yer alanlardan;

 1. Hakkında daha önce geçici çıkarma yaptırımı uygulanmasına rağmen bir yıl içinde tekrar uyarı veya geçici çıkarma yaptırımı gerektiren bir fiil işleyenler,
 2. Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilenler,
 3. Müdafilik hizmeti esnasında ve bu hizmetin ifası ile ilgili müteakip işlemlerde Meslek Kuralları ve onuru ile bağdaşmayacak şekilde görev yapanlar ile buna yönelik eylemlerde bulunanlar,
 4. Kasıtlı ve hak kaybına neden olan, yasalara ve  İç yönetmeliğe aykırı eylemlerinin tekrarı,
 5. İstekli avukatlardan disiplin soruşturması gerektiren eylemlerde bulunanlar,

İstekli avukat listesinden ve CMK Uygulamasından  kesin olarak çıkarılırlar ve 1 yıl geçmeden tekrar görev alamazlar. Listeye geri alınma Yönetim Kurulu kararı ile olur. İstekli avukat listesinden çıkarılan müdafilerin takip etmekte oldukları işlerle ilgili sorumlulukları sona erer ve bu işlere ilişkin olarak aldıkları ücret kendilerinden tahsil edilir. Listeden çıkarılan müdafii, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu CMK Uygulama servisine yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde verir. Bir hafta içinde raporun teslim edilmemesi halinde ilgili avukat hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. Ayrıca istekli avukat yazılı bildirimde bulunana dek yükümlülükleri devam eder.

 

OCAS puan yükseltme uygulaması:

 1. OCAS kapsamında müdafii/vekil görevlendirmesi alan avukat, gündüz nöbet günü belirlerken soruşturma yahut mahkeme nöbet listesinde kesintisiz olarak 7 tam günde en az 35 saat aktif kalmak zorunda olup aksi halde puan yükseltme cezası uygulanmak suretiyle (nöbet listesinde aktif görünen avukatlar kapsamında) listenin en sonuna getirilir. 7 tam günde en az 35 saat aktif kalma durumu hesap edilirken gündüz nöbet saatleri ve bu saatlerdeki aktiflik/pasiflik durumu dikkate alınarak hesaplama o şekilde yapılır.

   

 2. Avukatın puan yükseltme cezası uygulanması gereken hallerde, puan yükseltme cezası uygulanıncaya kadar alınan görevlendirmeleri iptal edilir, iptali mümkün olmayan hallerde ise puan yükseltme cezası uygulandıktan sonra alınan görevlendirme puanı kadar ayrıca puan yükseltme cezası uygulanır. Puan yükseltme cezası uygulanırken OCAS kayıtları esas alınır. Avukatın ilgili hükümler kapsamında puan silme cezası almamak için sistemde kısa süreli aktif/pasif hale getirme gibi kötü niyetli hareket etmesi halinde de aynı hükümler uygulanır.

   

 3. Puan yükseltme cezası uygulanırken görevlendirme alan avukatın kötü niyetli davrandığının tespiti halinde hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılması için CMK Komisyonu tarafından tutanak tutulur. Puan yükseltme cezası alan avukata durum yazılı olarak tebliğ edilir. Avukatın puan silme cezasına karşı yazılı tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Baro Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

Savunma Hakkı:

            Yönetmeliğin yaptırıma ilişkin maddeleri gereğince işlem yapılacaklar hakkında, CMK servisi tarafından yazılı olarak bilgi istendikten sonra CMK Komisyonuna sevk işlemi yapılır. CMK komisyonunca kural ihlali tespit edilmesi halinde buna ilişkin teklif ile birlikte dosya yönetim kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulunca ilgilinin savunması alındıktan sonra gereği yapılır. Yönetim Kurulu kararına gerek olmayan hallerde puan yükseltmeye ilişkin ilgili hükümler yönetim kurulu kararı olmaksızın CMK Komisyonu tarafından derhal uygulanır.

 

SON HÜKÜMLER: 

Düzenlenmeyen Konular: 

Madde 17: Bu yönergede düzenlenmeyen konularda Avukatlık Kanunu, Yönetmeliği, CMK Yönetmeliği ve Avukatlık Meslek Kuralları hükümleri uygulanır. OCAS kayıtları ile görevli avukat beyanları arasında ihtilaf bulunması halinde sistem kayıtları esas alınır.

 

Yürürlük: 

Madde 15: Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 95.maddesi gereğince BİTLİS Barosu CMK Uygulama Komisyonunca hazırlanıp, Bitlis Barosu Yönetim Kurulunca kabul edilerek Bitlis Barosu Başkanlığına ait www.bitlisbarosu.org.tr WEB sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme: 

Madde 16: Bu yönerge hükümleri BİTLİS Barosu Yönetim Kurulu ve Bitlis Barosu CMK Uygulama Komisyonu Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

28.05.2024
AV. GÜLHAN BAYRAM SEKMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.